Veteranhörnan

BESLUT VID VU-MÖTE ANGÅENDE AKTIVITETSAVGIFTER
Vid styrelse- och vu-möte 2013-12-11 behandlades förslaget från veterangruppen angående alternativa aktivitetsavgifter. Mötet beslutade att tidigare informerade avgifter ska kvarstå.

För aktiva veteraner i Huddinge AIS gäller följande alternativa avgifter
2014-01-01 – 2014-09-30:

ÅLDER Helår 1/1 - 31/12 Helår 30/9 - 31/8
23 - 64 år tävlande (not.2)   2550:-
15 - 64 år träning (not 3)   1955:-
64 år och äldre   1955:-

Not 2:
Dessa grupper gäller för aktiva som i sitt idrottande också deltar i tävlingsverksamheten.

Not 3:
Denna grupp gäller för alla aktiva som endast tränar och inte deltar i extern tävlingsverksamhet. Start i Huddinge AIS egna tävlingar ingår

Vi ber de veteraner som erhållit faktura med aktivitetsavgift avseende tävlande, men som föredrar att betala avgift för träning, se ovan, att kontakta kansliet för korrigerad avgift.
Förfallodatum för utsända fakturor förlängs till 2014-01-15.
Detta beslut baseras på följande situation:
Föreningen har tvingats göra en generell höjning av avgifterna utifrån det faktum att:
·         Verksamhetens kostnader ökar
·         Intäktsandelen från egna tävlingar minskar
·         Intäktsandelen från bidrag minskar
·         Vi har stora problem med att engagera ideella krafter vilket påverkar våra arrangemang
·         Vi vill skapa någon bra intäktskälla, men bristen på ideella krafter arbetar emot oss

Vi anser också att föreningen och friidrotten generellt fortfarande ligger på en låg nivå kostnadsmässigt i jämförelse med många andra idrotter.
Vi ger väldigt mycket för aktivitetsavgiften, se bilaga till utsänd faktura.
För att minska behovet av ökade avgifter arbetar styrelse och vu hårt med föreningens kostnader.
Vi har ställt höga krav på att utgifter ska vara budgeterade och motiverade.
Vi har sänkt de administrativa kostnaderna kraftfullt.
Vi arbetar med ytterligare kostnadssänkningar avseende fasta kostnader.
Tyvärr sitter vi till viss del fast i en kostnadsstruktur som vi inte kan ändra i en handvändning.
Men på sikt kommer även dessa åtgärder att ge resultat.
Och då hoppas vi att vi kan hålla tillbaka fler höjningar av våra avgifter.
Så med det perspektivet anser vi att ökningarna är befogade.

2013-12-20
Huddinge AIS
Styrelse och Verkställande Utskott